امروز صبح خواب افتادم

باید 10 میرفتم کلاس ولی بنده تازه 10:5 با زنگ موبایلم بیدار شدم

از موسسه بودن

بدو بدو آماده شدم و راه افتادم

نه آژانس گیرم میومد و نه ماشینمون بود

شووری رفته بود سر کار و ماشین رو هم برده بود

به بدبختی پدرشووری رو پیدا کردم خودمو رسوندم

افطار خونه مامان بودمو الان تو خونه ام

امشب میخوام اساسی بخوابم

در حد تیم ملی

/ 1 نظر / 11 بازدید
مونس

یه وقت خستگیتون در رفت کاری هم نداشتی تو این شب زنده داری ها یادی هم از ما بکن سمانه جان[نیشخند] منظورم دعا نبودا یعنی چرا سر نمی زنی؟[شیطان]